SUBVENCIONIRANE DIJAŠKE IN ŠTUDENTSKE VOZOVNICE IJPP

PRODAJA SUBVENCIONIRANIH IJPP VOZOVNIC ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE

INFORMACIJE MINISTRSTVA ZA INFRASTRUKTURO:

V ponedeljek, 24. 8. 2020, pričetek sprejema vlog za subvencionirano vozovnico in prodaje vozovnic

Vloge za subvencionirane vozovnice dijakov za novo šolsko leto, bodo prodajna mesta enotne vozovnice začela sprejemati od ponedeljka 24.8. 2020 dalje. Na prodajnih mestih bo možen tudi nakup subvenciioniranih vozovnic. Da bi zmanjšali nevarnost okužb s COVID 19 prosimo vse upravičence do subvencionirane vozovnice, da vlogo oddajo na spletu.

Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo in partnerji že v šolskem letu 2019/2020 omogočilo pridobitev subvencionirane vozovnice na popolnoma digitalen način. Oddaji elektronske vloge se je pridružil še spletni nakup vozovnice.
 
Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice je na voljo v elektronski obliki, na spletni stani eUprave.  Za oddajo elektorske vloge vlagatelj potrebuje le e-identiteto, ki jo lahko brezplačno uredi na najbližji Upravni enoti (digitalno potrdilo ali smsPASS). Prednost oddaje elektronske vloge za subvencionirano enotno vozovnico preko portala eUprava je v tem, da po potrditvi oddane vloge vlagatelj v nekaj minutah dobi tudi odločitev o upravičenosti do subvencionirane vozovnice in povezavo na spletni nakup vozovnice.  Spletni nakup opravijo pri izbranem prevozniku. Vozovnica se na kartico naloži ob prvem vstopu na prevozno sredstvo (avtobus ali vlak).


Storitev eUprave  lahko zaradi časovnega prihranka oziroma poenostavljenega postopka olajša nakup vozovnice uporabnikom javnega potniškega prometa s statusom dijaka ali študenta.

Spletna oddaja vloge za subvencionirano vozovnico in spletni nakup bistveno zmanjšujeta tveganje za okužbe s COVID19.

Vse, ki nimajo možnost za spletno urejanje vloge in spletni nakup pa prosimo, da si uredijo vlogo in vozovnico že v predprodaji in da ne čakajo na zadnje dni avgusta in na 1. september, ko so bile običajno daljše vrste za nakup vozovnice.


 
ODDAJA VLOGE

Vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice vlagatelj lahko odda elektronsko ali pisno na prodajnih mestih izvajalcev subvencioniranih prevozov. Vloga se izpolni skladno z navodili za izpolnjevanje vloge za izdajo subvencionirane vozovnice.

ELEKTRONSKA ODDAJA VLOGE

Vlagatelji lahko vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice oddajo elektronsko preko portala eUprava na povezavi: https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/subvencionirana-vozovnica.html. Za oddajo elektronske vloge preko portala, se vlagatelj v modul Moja E-Uprava prijavi s  svojo e-identiteto (digitalno potrdilo ali smsPASS na mobilnem telefonu). Potrebuje e-identiteto, izdano fizični osebi, tj. vlagatelju. Celoten postopek ureditve traja nekaj dni. Več o tem si vlagatelji lahko preberejo na: 

-       https://www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-potrdila/fizicne-osebe/

-       https://www.si-trust.gov.si/sl/si-pass/mobilna-identiteta/.

Za mladoletne upravičence elektronsko vlogo lahko odda zakoniti zastopnik s svojo e-identiteto. Pred oddajo vloge mora zakoniti zastopnik v modulu Moja e-Uprava upravičenca do subvencionirane vozovnice dodati kot povezano osebo.

Po prijavi z e-identiteto se osebni podatki in podatki o izobraževanju samodejno vnesejo v obrazec.

Če je naslov bivanja v času izobraževanja drugačen od stalnega ali začasnega bivališča, ga vpišejo ročno. Ročno se vnesejo tudi podatki o razdalji med naslovom bivanja in naslovom izobraževalne ustanove (ta mora biti najmanj 2 km in izpisana s celo številko). Pri določitvi relacije za vstopno in izstopno postajališče iz seznama izberejo ustrezen naslov. Sistem za izbrani naslov avtomatsko ponudi nabor najbližjih postajališč. Postajališče se lahko izbere tudi s pomočjo grafičnega prikaza.  Za izbrano relacijo sistem ponudbi vrsto vozovnice, ki upravičencu pripada. Za mestni promet izberejo območje mestnega prometa. Za pomoč pri izbiri območja mestnega prometa v Ljubljani, je na spletni povezavi shema območij.

Na vlogi je lahko navedena izključno ena medkrajevna relacija in več mestnih, ki se ne nanašajo na isto območje mestnega prometa.

Po prejeti odločbi o upravičenosti do subvencioniranega prevoza v elektronski predal Moja e-Uprava, s klikom na povezavo nadaljujejo s spletnim nakupom subvencionirane vozovnice.

SPLETNI NAKUP VOZOVNICE

Predvidoma od 21. avgusta, ko se  prične predprodaja subvencioniranih vozovnic za dijake za novo šolsko leto, bodo lahko vlagatelji, ki bodo oddali elektronsko vlogo, nadaljevali s spletnim nakupom subvencionirane vozovnice. Po oddaji elektronske vloge vlagatelj v eni minuti v mojo eUpravo prejme odločitev za nakup subvencionirane vozovnice. V kolikor je odločitev pozitivna in je vlagatelj upravičen do subvencioniranega prevoza, lahko s klikom na povezavo za vstopno točko za nakup subvencionirane vozovnice, nadaljuje s spletnim naročilom IJPP kartice in/ali spletnim nakupom subvencionirane vozovnice. Za uporabnike portala eUprava se bo elektronska identifikacija avtomatsko prenesla na spletno stran za nakup in ponovna registracija na strani ne bo potrebna.  Uporabnik bo glede na storitev, ki jo potrebuje, voden skozi postopek naročila in/ali nakupa.

Vlagatelji, ki bodo elektronsko vlogo oddali pred datumom začetka prodaje vozovnic za novo šolsko leto, bodo od 21.avgusta še vedno lahko naročilo kartice in nakup vozovnice naknadno opravili preko spleta na povezavi: https://nakup.ijpp.si/.

Vlagatelji, ki bodo oddali pisno vlogo za izdajo subvencionirano vozovnico, bodo prav tako lahko na povezavi: https://nakup.ijpp.si/, opravili naročilo kartice in izvedli spletni nakup subvencionirane vozovnice preko spleta.

 

PISNA ODDAJA VLOGE

Pisna vloga, ki jo vlagatelj predloži na prodajno mesto izvajalcev subvencioniranih prevozov, mora biti izpolnjena v celoti in  skladno z Navodili za izpolnjevanje pisne vloge za izdajo subvencionirane vozovnice. V kolikor vloga ni izpolnjena z zgoraj navedenim, je prodajno osebje ne sme obravnavati.

K pisni vlogi za izdajo subvencionirane vozovnice vlagateljem ni potrebno predložiti potrdila o vpisu. Navedeno ne velja za vlagatelje, ki se izobražujejo v tujini in se za njih podatki o izobraževanju ne pridobijo iz uradnih evidenc. Vsi vlagatelji, ki se izobražujejo v tujini morajo vlogi predložiti potrdilo o vpisu.

Pri oddaji druge pisne vloge, v primeru, ko gre za opravljanje praktičnega izobraževanja ali ko upravičenec na podlagi sklepa sodišča biva na več naslovih, se vlogi priloži obvezne priloge (potrdilo o praktičnem izobraževanju, sklep sodišča).

AVTOMATSKO PRIDOBIVANJE PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC

Podatki o upravičencu  in izobraževanju se z novim šolskim oziroma študijskim letom 2019/2020 pridobivajo izključno iz uradnih evidenc.

 

STALNO BIVALIŠČE

Podatki o stalnem bivališču upravičenca do subvencioniranega prevoza se pridobivajo izključno iz uradnih evidenc. V kolikor pridobljeni podatki za upravičence niso ustrezni ali se jih iz uradnih evidenc ne pridobi, se vlagatelja napoti na upravno enoto.

TUJI UPRAVIČENCI
Za tuje upravičence, ki se izobražujejo v RS, se iz uradnih evidenc lahko pridobi podatek o stalnem naslovu. V primeru, da se iz uradnih evidenc pridobi samo začasno prebivališče, se le to avtomatsko prepiše v polja stalnega bivališča. V primeru, ko se za tuje upravičence iz uradnih evidenc ne pridobi nobenega podatka o bivališču, je obvezen ročni vnos bivališča v času izobraževanja. Podatki o bivališču v času izobraževanja se avtomatsko prepišejo v polje stalnega bivališča.

 

ZAČASNO BIVALIŠČE

Podatki o začasnem bivanju se pridobivajo izključno iz uradnih evidenc. Pravilo velja za slovenske in tuje upravičence.

 

BIVALIŠČE V ČASU IZOBRAŽEVANJA

Podatki o bivališču v času izobraževanja se vnašajo ročno. V kolikor upravičenec v času izobraževanja ne biva na nobenem od naslovov pridobljenem iz uradnih evidenc, se ročno vnesejo podatki o bivališču v času izobraževanja.

TUJI UPRAVIČENCI
Za tuje upravičence, ki se iz uradnih evidenc ne pridobi nobeden podatek o naslovu bivanja (stalno ali začasno bivališče), je obvezen ročni vnos bivališča v času izobraževanja. Vnese se naslov, kjer upravičenec me izobraževanjem dejansko biva in od katerega bo potreboval subvencionirano vozovnico. Podatki o bivanju v času izobraževanja, se v tem primeru avtomatsko prepišejo v polja stalnega bivališča.

 

PODATKI O IZVAJALCU VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA/ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

Podatki o izvajalcu vzgojno-izobraževalnega/študijskega programa se pridobivajo izključno iz uradnih evidenc. Ročni vnos katerega koli podatka, ki se nanaša na podatke o izobraževanju je onemogočen, prav tako je onemogočeno ročno popravljanje podatkov.

Za upravičence, ki se izobražujejo na območju RS, se podatki avtomatsko zapišejo na vlogo. V kolikor se podatki o izobraževanju po vnosu emšo za upravičenca ne pridobi, to pomeni, da vlagatelj ni vpisan v evidenco ministrstva, pristojnega za izobraževanje. Za vlagatelje, katerih podatki se pridobivajo iz evidence CEUVIZ (dijaki in udeleženci izobraževanja odraslih) se v primeru, da se podatka o statusu ne pridobi iz uradnih evidenc, vlagatelja napoti na izobraževalni zavod, v katerega je vpisan. Za vlagatelje, katerih podatki se pridobivajo iz evidence eVŠ (študenti), se v primeru, da se podatka o statusu ne pridobi iz uradnih evidenc na elektronski naslov: podpora-evs.mizs@gov.si, posreduje zahtevek za poizvedbo oziroma rešitev. Zahtevek mora vsebovati podatke o EMŠO, ime in priimek, naziv in naslov zavoda, v katerega je upravičenec vpisan. Zahtevek posreduje izvajalec subvencioniranih prevozov.

IZOBRAŽEVANJE V TUJINI
Za upravičence, ki se izobražujejo izven območja RS, se podatki o izobraževanju ne pridobivajo avtomatsko iz uradnih evidenc.  V kolikor na seznamu ni navedenega ustreznega zavoda, izvajalec  posreduje zahtevek za vnos zavoda na pristojno ministrstvo. V zahtevku je potrebno navesti vse obvezne podatke o zavodu (naziv, program, status in naslov). Zahtevku se priloži skenirano potrdilo o vpisu. Vnos zavoda v šifrant bo izveden v 24 urah od prejema zahtevka.

Upravičenec do subvencioniranega prevoza (v nadaljnjem besedilu: upravičenec)  je vlagatelj, ki ima bivališče najmanj dva km oddaljeno od kraja izobraževanja in se izobražuje po javno veljavnih izobraževalnih ali študijskih programih, s statusom:

- dijaka do 27. leta starosti, ki se je pred dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisal v program nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja;

- udeleženca izobraževanja odraslih, ki se izobražuje po programih poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, do dopolnjenega 26. leta starosti, če se ne izobražuje v skladu s predpisi o urejanju trga dela;

- študenta do dopolnjenega 32. leta starosti, ki se je pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisal v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje,

in v Republiki Sloveniji ali tujini ni:

- v delovnem razmerju ali ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti;

- vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu;

- poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda.

(2) Pogoj oddaljenosti dveh km od bivališča do kraja izobraževanja je določen z razdaljo med krajem bivanja in krajem izobraževanja. Razdalja med krajem bivanja in krajem izobraževanja pomeni najkrajšo razdaljo od naslova nepremičnine, v kateri upravičenec biva, do naslova nepremičnine, v kateri se upravičenec izobražuje.

(3) Do nakupa subvencionirane mesečne vozovnice imajo pravico upravičenci, ki med izobraževanjem dnevno potujejo od kraja stalnega ali začasnega prebivališča oziroma naslova bivanja med izobraževanjem do kraja izobraževanja in nazaj.

(4) Med krajem stalnega ali začasnega prebivališča do naslova bivanja med izobraževanjem pripada upravičencu izključno vozovnica za deset voženj na mesec.

(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ima upravičenec iz tretjega odstavka tega člena pravico do nakupa subvencionirane vozovnice za deset voženj na mesec, kadar za navedeno relacijo ne potrebuje mesečne vozovnice.

 

Vrste vozovnic

Upravičenci imajo možnost nakupa dveh vrst subvencioniranih vozovnic:

 • mesečna (M) in
 • vozovnica za deset voženj na mesec (M10).

Glede na časovno veljavnost vozovnic ima upravičenec pravico do nakupa:

 • mesečne vozovnice, ki velja od dneva nakupa v tekočem mesecu do prvega delovnega dneva v naslednjem mesecu;
 • polletne vozovnice, ki glede na status upravičenca velja skladno z določbami zakona ter od dneva nakupa do prvega delovnega dne v naslednjem mescu po koncu veljavnosti vozovnice;
 • letne vozovnice, ki glede na status upravičenca velja skladno z določbami zakona ter od dneva nakupa do prvega delovnega dne v naslednjem mesecu po koncu veljavnosti vozovnice.

Glede na kombinacijo relacij je vozovnica lahko:

 • direktna, kjer za relacijo od kraja bivanja do kraja izobraževanja upravičencu zadostuje ali samo vozovnica za medkrajevni avtobusni/ železniški prevoz ali samo vozovnica za mestni prevoz.
 • kombinirana vozovnica, kadar upravičenec za relacijo od kraja bivanja do kraja izobraževanja poleg vozovnice medkrajevne avtobusni/železniški prevoz potrebuje tudi vozovnico za mestni prevoz.

Glede na vrsto prometa je vozovnica lahko:

 • relacijska (medkrajevni avtobusni/železniški prevoz) in
 • mestna vozovnica (mestni prevoz).

Plačilo subvencionirane vozovnice za upravičence

Na višino cene vozovnice, ki jo plača upravičenec vpliva dolžina relacije, na kateri upravičenec potuje. Za določanje cene se za dolžino relacije od kraja bivanja do kraja izobraževanja,  upošteva razdalja med vstopnim postajališčem, ki je najbližje prebivališču upravičenca in izstopnim postajališčem, ki je najbližje izobraževalni ustanovi. Dolžina relacije se razbere iz daljinarja, ki ga vodi Ministrstvo za infrastrukturo.

Upravičenec plača subvencionirano mesečno, polletno, oziroma letno vozovnico po enotni subvencionirani ceni, glede na razred oddaljenosti.

Razredi oddaljenosti

Plačilo upravičenca za subvencionirano vozovnico se določa glede na razred oddaljenosti:

 1. razred oddaljenosti – upravičenec potuje na razdalji od 2 km do vključno 60 km;
 2. razred oddaljenosti – upravičenec potuje na razdalji več kot 60 km do vključno 90 km;
 3. razred oddaljenosti – upravičenec potuje na razdalji več kot 90 km.

Navedeni razredi oddaljenosti veljajo za mesečno vozovnico. Za vozovnico za 10 voženj na mesec velja enotna cena ne glede na razdaljo.


INFORMACIJE
Informacije v zvezi z izdajo subvencionirane vozovnice so dostopne na spletnih portalih http://www.mzip.gov.si/ in http://subvencije.ijpp.si/.

Informacije so dostopne tudi na:
- prodajnih mestih  AVTOBUSNEGA PROMETA Murska Sobota d.d. v Murski Soboti
- na tel. št. 02/530 16 66 (informacije o vozovnicah), 02/530 16 60 (informacije o voznih redih),

Vprašanja glede subvencioniranih vozovnic lahko naslovite tudi na naslov Ministrstva za infrastrukturo:  mzi.ijpp-info@gov.si.
 
Navodila, cene vozovnic in predpisi, ki trenutno opredeljujejo subvencioniranje dijaških in študentskih vozovnic se nahajajo v priponkah.