VOZOVNICA SLOVENIJA ZA REGISTRIRANE ŠPORTNIKE

S 1. februarjem 2020 pričnejo veljati VOZOVNICE SLOVENIJA ZA REGISTRIRANE ŠPORTNIKE. V nadaljevanju se nahaja več informacij Ministrstva za infrastrukturo.

 

Kdo vse bo imel brezplačen javni prevoz od 1. 2.2020?

Registrirani športniki imajo v skladu z Zakonom o prevozih v cestnem prometu – ZPCP-2G (Uradni list RS št 67/19)  od 1. februarja 2020 pravico do brezplačnega prevoza od doma do krajev vadbe, tekmovanj in drugih aktivnosti, če imajo pravico do subvencionirane vozovnice za dijake in študente. Tako kot doslej pa bodo morali tudi registrirani športniki plačati bodisi mesečno, polletno ali letno vozovnico subvencionirano vozovnico za relacijo od doma do kraja izobraževanja. Registrirani športniki, ki doslej niso imeli subvencionirane vozovnice, morajo za vozovnico Slovenija prispevati plačilo upravičenca za prvi razred oddaljenosti od 2 do 60 km v višini 25,00 evrov.

Primer: zamenjava relacijske vozovnice z vozovnico Slovenija
Dijak ima trenutno vozovnico za relacijo Domžale – Ljubljana. Za to vozovnico plača mesečno 25,00 evrov kolikor je cena za subvencionirano vozovnico. Vozovnica velja samo za relacijo Domžale – Ljubljana. Če je ta dijak registrirani športnik, še vedno plača 25 evro za relacijo Domžale – Ljubljana, zaradi statusa športnika pa pridobi pravico do vozovnice Slovenija in se lahko brezplačno vozi na vseh drugih registriranih linijah javnega linijskega avtobusnega in železniškega prevoza v notranjem cestnem in železniškem prometu.

Tako kot doslej bo moral registrirani športnik doplačati tudi vozovnico za mestni promet. V Ljubljani je to 10,0 evra na mesec, v Mariboru 5,0 evra,  na Jesenicah 15,00 evra, v drugih mestih pa ni doplačila.

Primer: zamenjava vozovnice za mestni promet z vozovnico Slovenija
Registrirani športnik, ki je imel doslej samo mestno vozovnico (npr. v Ljubljani, Mariboru, Kopru, oziroma drugih krajih v Sloveniji) mora zaprositi za relacijsko vozovnico.  Za dijaka iz Ljubljane, ki je registrirani športnik,  bo to pomenilo, da bo namesto dosedanjih 20,0 evrov na mesec za mestno vozovnico, plačal 25,0 evra na mesec za relacijsko vozovnico s katero pridobi vozovnico Slovenija in doplačilo 10,0 evrov za mestno vozovnico v Ljubljani. V Mariboru bo namesto plačila 16,0 evrov za mestni promet v Maribor plačal 25 evrov za relacijsko vozovnico in doplačilo 5,0 evrov za mestni promet v Mariboru.

Za kombinirano mestno vozovnico registrirani športnik plača doplačilo, v enaki višini kot je določena za ostale upravičence do subvencioniranega prevoza. Doplačilo se ne spreminja. V Ljubljani je to dodatnih 10,0 evrov, v Mariboru 5 ,0 evrov in na Jesenicah 15,0 evrov za vozovnico mestnega prometa. V drugih mestih je kombinirana vozovnica brezplačna. 

Prav tako lahko registrirani športnik zamenja mestno vozovnico za drugo ali tretjo cono na območju LPP za vozovnico Slovenija. Tudi v tem primeru se šteje, da je mestno vozovnico za drugo ali tretjo cono za katero plača mesečno 25 evrov zamenjal za relacijsko vozovnico. Za relacijsko vozovnico, ki mu daje pravico do vozovnice Slovenija plača mesečno 25,0 evrov in doplača 10 evrov za mestno vozovnico.

 

Kakšen bo postopek uveljavljanja pravice do brezplačne vozovnice za registrirane športnike

Ministrstvo za infrastrukturo bo skupaj z Ministrstvom za javno upravo in Olimpijskim komitejem Slovenije za vse registrirane športnike, ki imajo letno subvencionirano vozovnico uredilo, da se bo dodatna pravica avtomatizirano prenesla na IJPP kartico in bodo upravičenci imeli od 1. februarja poleg obstoječe relacije pravico do prevoza na vseh relacijah v Sloveniji. Vozovnica Slovenija bo za te upravičence v noči z 31. januarja na 1. februar avtomatizirano posodobljena in jo bodo lahko uporabljali od 1. februarja 2020 naprej.

Pogoji za avtomatizirano ureditev so trije:

-          veljavna vloga za izdajo subvencionirane vozovnice za tekoče šolsko oziroma študijsko leto

-          vpis upravičenca v evidenco registriranih športnikov, ki jo vodi Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez

-          letna relacijska vozovnica za dnevna potovanja za šolsko leto 2019- 2020.

MZI bo za vse druge upravičence do subvencionirane vozovnice, ki so vpisani v evidenco registriranih športnikov pripravilo vse potrebno, da bodo pri nakupu mesečne ali polletne relacijske vozovnice dobili dodatno pravico. Nakup mesečnih in polletnih vozovnic, ki bodo za vse registrirane športnike zagotavljale tudi vozovnico Slovenija, bo zagotovljen od 30. januarja 2020 dalje.  V evidenci subvencioniranih vozovnic bodo tako že pripravljene tudi vozovnice Slovenija, ki se bodo avtomatsko naložile ob nakupu relacijske vozovnice z enako veljavnostjo kot je veljavnost vozovnice za prevoz v šolo. Upravičenec, ki ima mesečno subvencionirano vozovnico, bo za tekoči mesec, dobil tudi vozovnico Slovenija. Veljavnost vozovnice Slovenija se bo podaljševala skupaj z veljavnostjo mesečne vozovnice, v kolikor bo imel upravičenec imel ob mesečnih nakupih vozovnic urejena oba statusa (status dijaka ali študenta in registracijo športnika).

 

Registrirani športnik, ki ima status dijaka ali študenta in doslej ni imel subvencionirane vozovnice, mora oddati vlogo za subvencionirano vozovnico. Vlogo lahko odda na portalu E Uprava in celoten postopek izpelje na spletu. Vlogo pa lahko odda tudi na prodajnem mestu enega od izvajalcev javnega linijskega prevoza potnikov. Elektronski naslov za oddajo vloge je:

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3245

Vozovnica Slovenija se mu bo zagotovila za obdobje veljavnosti vozovnice. Z nakupom polletne relacijske vozovnice za obdobje od februarja 2020 do junija 2020 bo dobil za to obdobje tudi vozovnico Slovenija. Pri nakupu mesečne vozovnice se mu bo vozovnica Slovenija zagotovila za mesec za katerega bo kupil relacijsko vozovnico.

 

Kako se identificirajo registrirani športniki, ki še niso vpisani v evidenco Olimpijskega komiteja?

 

Pogoj za uveljavitev pravice je vpis v evidenco registriranih športnikov. Zakon o prevozih v cestnem prometu omogoča, da se bo izvedlo avtomatizirano preverjanje podatkov (status dijaka in študenta v evidenci subvencioniranih vozovnic in vpis registriranega športnika v evidenci Olimpijskega komiteja Slovenije), da za uveljavitev pravice ne bo treba izvajati nobenih administrativnih postopkov.

Registrirani športnik lahko na spletni strani Olimpijskega komiteja Slovenije preveri ali je pravilno vpisan v evidenci registriranih športnikov in bo lahko uveljavil pravico do vozovnice Slovenija. V kolikor v evidenci ni njegovega imena ali so podatki napačni (na primer napačno zapisano ime, priimek in drugi podatki), ki lahko povzročijo, da avtomatizirano preverjanje podatkov ne bo uspelo. mora popravke zagotoviti panožna zveza.

 

Podatke o registriranih športnikih so objavljeni na spletni strani:

https://www.olympic.si/sportniki/registracija-in-kategorizacija

Informacije o postopkih vpisa registriranih športnikov za posamezno nacionalno panožno športno zvezo dobi upravičenec primarno pri svoji matični nacionalni panožni športni zvezi oz. pri Olimpijskem komiteju Slovenije preko e-pošte info-vs@olympic.si ali po telefonu 01 230 60 28.

 

Prodaja vozovnic, ki bodo imele tudi vse kombinacije za registrirane športnike, se bo začela na prodajnih mestih enotne vozovnice, od 30. januarja 2020 dalje.

 

PREGLEDNICA: PRIDOBITEV VOZOVNICE SLOVENIJA ZA REGISTRIRANE ŠPORTNIKE

Registrirani športniki, ki imajo status dijaka ali študenta dobijo brezplačno vozovnico Slovenija kot nadgradnjo njihove relacijske vozovnice.
Tako kot vsi drugi dijaki in študenti plačajo relacijsko vozovnico za potovanje od doma do šole in morebitno doplačilo za mestno vozovnico.