MESEČNE DIJAŠKE IN ŠTUDENTSKE VOZOVNICE ZA Š.L. 2012/2013

Obveščamo dijake in študente, da je Državni zbor RS dne 18.7.2012 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu , ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 57, dne 27.7.2012. Zakon se prične uporabljati 20. avgusta 2012, predvideva pa nov sistem subvencioniranja dijaških in študentskih vozovnic.

 
Zakon v 7. členu med drugim smiselno opredeljuje upravičence in določanje cene mesečne vozovnice sledeče:
·        Upravičenci do subvencioniranja prevoza so dijaki in študentje, ki imajo bivališče najmanj 5 kilometrov oddaljeno od kraja izobraževanja in imajo status dijaka ali študenta, ki ni zaposlen.
·        Upravičenec plača subvencionirano mesečno vozovnico po enotni subvencionirani ceni, glede na razred oddaljenosti:
-         1. razred oddaljenosti – upravičenec potuje na razdalji do vključno 60 km;
-         2. razred oddaljenosti – upravičenec potuje na razdalji več kot 60 do vključno 90 km;
-         3. razred oddaljenosti – upravičenec potuje na razdalji več kot 90 kilometrov.
 
Cene subvencioniranih mesečnih vozovnic so do sprejetja tozadevnega pravilnika opredeljene v 11. členu navedenega Zakona in so sedaj sledeče:
-      mesečna vozovnica za 1. razred oddaljenosti – 20,00 eurov;
-      mesečna vozovnica za 2. razred oddaljenosti – 30,00 eurov;
-      mesečna vozovnica za 3. razred oddaljenosti – 50,00 eurov;
-      cena mesečne vozovnice za 10 voženj – 15,00 eurov.
 
Do 20. avgusta 2012 je predviden sprejem Pravilnika o določanju cen in postopkov subvencioniranja prevoza dijakov in študentov, ki ga predpiše minister pristojen za promet. Pravilnik bo med drugim podrobneje opredeljeval način, metodologijo izračuna cen, načine obračunavanja in plačevanja subvencij, vodenje evidenc, potrebne obrazce za pridobitev vozovnic idr. 
Šele po sprejetju omenjenega pravilnika vas bomo lahko obvestili o postopku pridobitve subvencionirane mesečne vozovnice.
 
Podrobnejše informacije bomo lahko posredovali šele po sprejetju  pravilnika, predvidoma od 20.08.2012 naprej. Informacije bodo dosegljive na prodajnih mestih na avtobusnih postajah in na spletni strani www.apms.si, obveščanje pa bo potekalo tudi preko medijev.
 
Za razumevanje se zahvaljujemo!